Aktualności

Podsumowanie przeprowadzonej ankiety

Wpis / 05 październik 2018

Na przełomie czerwca i lipca została przeprowadzona ankieta internetowa, która na celu miała zdiagnozowanie głównych obszarów życia publicznego w gminie Kozy. W ankiecie udział wzięło 260 osób (140 kobiet, 120 mężczyzn; średnia wieku wyniosła 38 lat). Spośród ankietowanych 52 osoby odpowiedziały, że angażują się w życie społeczne gminy, 80, że nie, a 128, że zależy od sprawy.

 

Na poszczególne pytania udzielono odpowiedzi:

 

Skąd czerpiesz informacje na temat wydarzeń społeczno-kulturalnych w gminie?

 Internetu 160

 Gazetki gminnej 98

 Tablic informacyjnych/plakatów 60

 Kontaktów ze znajomymi/sąsiadami 92

 Innych źródeł (wpisać) 8

 

Wnioski i uwagi: Pierwsze pytanie pokazuje jak ważną sprawą jest czytelność i klarowność przekazu internetowego. Jak najwięcej spraw powinno być udostępnianych tą drogą. Istnieje niewątpliwie konieczność uruchomienia odpowiednich aplikacji informacyjnych i bezpieczeństwa.

 

Jak oceniasz sposób przekazywania informacji o wydarzeniach społeczno-kulturalnych przez instytucje gminne?

 Bardzo dobrze 8

 Dobrze 49

 Przeciętnie 155

 Źle 40

 Bardzo źle 8

 

Wnioski i uwagi: najwięcej odpowiedzi pada na „przeciętnie”, słowo to będzie się powtarzało jako najczęściej wskazywane również w następnych pytaniach. Jak je rozumieć? Proponujemy zgodnie z definicją słownikową, jako- tak jak zwykle, bez zaangażowania. Nie jest więc pozytywną oceną stanu. Może sugerować również w połączeniu z pierwszym pytaniem, konieczność poprawy przekazu- głównie internetowego.

 

Jak oceniasz pracę Rady Gminy Kozy?

 Bardzo dobrze 6

 Dobrze 59

 Przeciętnie 118

 Źle 59

 Bardzo źle 18

 

Wnioski i uwagi: przeciętnie 45,39%, źle i bardzo źle 29,61%, bardzo dobrze i dobrze 25%. Najprawdopodobniej odpowiedzi negatywne wynikają z braku wiedzy dotyczącej jej pracy (problem komunikacyjny), jak i negatywnej oceny podejmowanych przez nią decyzji, które odczuwamy np. w podatkach (ma to oczywiście charakter uznaniowy).

 

Jak oceniasz pracę Urzędu Gminy w Kozach?

 Bardzo dobrze 4

 Dobrze 73

 Przeciętnie 102

 Źle 61

 Bardzo źle 20

 

Wnioski i uwagi: przeciętnie 39,23%, źle i bardzo źle 31,15%, bardzo dobrze i dobrze 29,61%. W tym przypadku odpowiedzi negatywne, jak i pozytywne mogą wynikać z bezpośredniego kontaktu z urzędnikami. Konieczna byłaby precyzyjniejsza ankieta, dotycząca poszczególnych komórek i wydziałów. Mogła by być interesującym obrazem pracy Urzędu Gminy. Zastanawiającym faktem jest połączenie tego pytania z odpowiedziami na temat słabych stron Gminy Kozy. Aż 124 ankietowanych zaznaczyło tam „Załatwianie spraw urzędowych”. Wynik bardzo niepokojący.

 

Czy czujesz się bezpiecznie na terenie Kóz?

 Tak 164

 Nie 28

 Nie mam zdania 68

 

Wnioski i uwagi: tak 63,07%, nie mam zdania 26,15%, nie 10,76%. Wynik bardzo zadowalający. Można sobie tylko życzyć, żeby czynnik „nie” sukcesywnie spadał.

 

Jak oceniasz poziom usług rekreacyjno-sportowych w naszej miejscowości?

 Bardzo dobrze 14

 Dobrze 82

 Przeciętnie 102

 Źle 35

 Bardzo źle 27

 

Wnioski i uwagi: przeciętnie 39,23%, bardzo dobrze i dobrze 36,92%, źle i bardzo źle 23,84%. Wynik zadowalający. Generalnie tendencja oceny tego zakresu działań jest dobra. Zastanawia jedynie wysoka ilość osób bardzo źle oceniających ten obszar- i teraz, czy chodzi, np. o bieżnię na LKS, ceny wynajmu hali CSW, niedostępność infrastruktury, jej jakość?

 

Jak oceniasz poziom placówek edukacyjno-opiekuńczych z terenu Kóz?

 Bardzo dobrze 36

 Dobrze 126

 Przeciętnie 82

 Źle 12

 Bardzo źle 5

 

Wnioski i uwagi: bardzo dobrze i dobrze 62,30%, przeciętnie 31,53%, źle i bardzo źle 6,53%. Wynik bardzo zadowalający. Ta dziedzina wymaga kontynuacji działań, głównie w obszarze opieki w czasie wolnym i aktywizacji postaw prospołecznych. To jest nasza przyszłość.

 

Jak ocenisz ofertę kulturalną na terenie naszej gminy?

 Wystarczającą 52

 Zbyt małą 184

 Nie mam zdania 24

 

Wnioski i uwagi: zbyt małą 70,76%, wystarczającą 20%, nie mam zdania 9,23%. Ten wynik wskazuje na potrzebę nowego impulsu w tym obszarze i otwarcie się na nowe działania.

 

Czy infrastruktura na terenie Kóz spełnia Twoje oczekiwania?

 Tak 42

 Nie 181

 Nie mam zdania 37

 

Wnioski i uwagi: nie 69,61%, tak 16,15%, nie mam zdania 14,23%. Wynik, który wskazuje podstawowy mankament naszej gminy. Oczekiwania są jednoznaczne. Istnieje konieczność stworzenia jasnego i klarownego harmonogramu działań w tym zakresie.

 

Jak oceniasz działania ekologiczne podejmowane przez instytucje gminne?

 Są właściwe i wystarczające 41

 Są niewłaściwe i chaotyczne 134

 Nie mam zdania 85

 

Wnioski i uwagi:  są niewłaściwe i chaotyczne 51,53%,  nie mam zdania 32,69%,  są właściwe i wystarczające 15,76%. Jest to ocena zaniechania istotniejszych działań przez okres dwu kadencji i próba nadrobienia zaległości na ostatnią chwilę. Efekt widać w ocenie.

 

Jak ocenisz poziom Koziańskich Wiadomości?

 Wysoko 39

 Przeciętnie 142

 Nisko 79

 

Wnioski i uwagi: przeciętnie 54,61%, nisko 30,38%, wysoko 15%. Jest to ogromny problem społeczności gminnej. Zawłaszczenie przez jedną opcję biuletynu informacyjnego i jego instrumentalne traktowanie jest na całe szczęście  zauważalne przez większość z nas. Ciężka praca będzie czekała osoby mające odbudować zaufanie do tego tytułu.

 

Czy znasz miasta/gminy partnerskie Kóz?

 Tak 84

 Nie 176

 

Wnioski i uwagi: nie 67,69%, tak 32,30%. Odpowiedź pokrywa się z kolejnymi wynikami i potwierdza słabość przekazu promocyjnego, i np. Koziańskich Wiadomości.

 

Czy przekaz promocyjny Gminy Kozy uznajesz za spójny i przejrzysty?

 Tak 52

 Nie 119

 Nie mam zdania 89

 

Wnioski i uwagi: nie 45,76%, tak 20%, nie mam zdania 34,23%. Brak w tym względzie jasnego kierunku i wyznaczonych celów, owocuje takim wynikiem. Przy potencjale społecznym mieszkańców i dobrej lokalizacji jest to poważne zaniechanie.

 

Czy popierasz stworzenie budżetu obywatelskiego?

 Tak 204

 Nie 8

 Nie mam zdania 44

 

Wnioski i uwagi: tak 78,46%, nie mam zdania 16,92%, nie 3,07%. Bardzo szkoda zaniechania we wcześniejszym okresie wprowadzenia budżetu obywatelskiego (o co wnioskowałem kilkakrotnie), np. w Jaworzu  w tym roku będzie już czwarta edycja Budżetu Obywatelskiego. Władze Kóz musiał „zmusić” ustawodawca. Wykorzystajmy jak najpełniej to narzędzie.

 

Czy popierasz inwestycje publiczno-prywatne?

 Tak 146

 Nie 42

 Nie mam zdania 72

 

Wnioski i uwagi: tak 56,16%, nie mam zdania 27,69%, nie 16,15%. Zauważalne jest tutaj ostrożne podejście respondentów. Wszystko jednak wskazuje na to, że jest to przyszłość inwestycji publicznych. W niektórych miejscowościach buduje się w ten sposób infrastrukturę sportową, np. hale i lodowiska.

 

Czy podzielenie części działań społeczno-kulturalnych na obszar Małych Kóz, Kóz Gai oraz Kóz Centrum uważasz za właściwe?

 Tak 60

 Nie 152

 Nie mam zdania 48

 

Wnioski i uwagi: nie 58,46%, tak 23,07%, nie mam zdania 18, 46%. Wynik ten pokazuje jak spójnym społeczeństwem są mieszkańcy Kóz. Warto jednak pomyśleć o infrastrukturze sportowo-rekreacyjnej, która połączyłaby w sposób całościowy i zrównoważony poszczególne obszary. Bardzo ciekawa w tym względzie jest koncepcja realizowana w Jasienicy- 1 plac zabaw na tysiąc mieszkańców. Może ten kierunek byłby właściwszy. 

 

Czy gospodarka odpadami prowadzona na terenie naszej gminy jest właściwa?

 Tak 58

 Nie 186

 Nie mam zdania 16

 

Wnioski i uwagi: nie 71,53%, tak 22,30%, nie mam zdania 6,1%. Kolejny obszar, który jest bardzo słabą stroną naszej miejscowości. Pewne działania wymusiła dopiero presja wyborcza. Nie może to być jednak czynnik nacisku. Potrzebna jest tutaj komplementarna, zgodna z prawem, ale przede wszystkim potrzebami społecznymi polityka „śmieciowa”.

 

Czy uważasz, że wydatki gminne są właściwie rozdysponowane?

 Tak 34

 Nie 148

 Nie mam zdania 78

 

Wnioski i uwagi: nie 56,92%, nie mam zdania 30%, tak 13,07%. Dane te mogą wskazywać na niewłaściwy koszyk inwestycyjny, który pomija elementarne potrzeby mieszkańców, lub brak dialogu tłumaczącego sposób wydatkowania. Mieszkańcy są po prostu tylko informowani i mają przyjąć co daje władza.

 

Atuty Gminy Kozy to

 Przedsiębiorczość 72

 Infrastruktura drogowa 8

 Przyjazna lokalizacja 184

 Dobra atmosfera 64

 Ekologia 8

 Infrastruktura sportowa 28

 Turystyka 72

 Inne….. (wpisać) Pałac Czeczów, park, Kom Kultury; Malownicze położenie gminy, dobre połączenie z miastem Bielsko-Biała.

 

Wnioski i uwagi: w tym pytaniu można było wielokrotnie zaznaczyć odpowiedzi, najmocniejszym atutem okazuje się lokalizacja, zauważona została również przedsiębiorczość i dobra atmosfera, pozostałe zaznaczano sporadycznie.

 

 

 

Słabe strony Gminy Kozy to

 Przedsiębiorczość 36

 Infrastruktura drogowa 164

 Załatwianie spraw urzędowych 124

 Integracja 56

 Ekologia 96

 Komunikacja gminna 128

 Turystyka 32

 Inne…..(wpisać)

 

    Firma wywożąca śmieci, niejasność części działań podejmowanych przez gminę…

 

    Polecam odwiedzić ulice: SPOKOJNA, PANIENKI, dolną część DZIAŁY. Każdy z gości który po raz pierwszy miał okazję odwiedzić mnie w Kozach ma podobne zdanie: "Miejscowość ładna.. ale drogi fatalne!!" Wstyd mi że w naszej miejscowości mamy tak fatalną infrastrukturę drogową! Remontowane są tylko tak zwane ulice "główne" Beskidzka czy Przecznia, a boczne ulice są totalnie ignorowane. Dla obecnego Wójta liczy się tylko centrum.. Jednak zapomina o tym że ludzie mieszkają na terenie całej miejscowości a nie tylko centrum!!! Gadka, o tym że "nie ma na to funduszy" jest wręcz żałosna. Jakoś w pobliskich miejscowościach nie ma z tym problemu, wystarczy odwiedzić Bujaków, Pisarzowice, Hecznarowice itp...

 

    Najsłabszą stroną naszej gminy jest brak polityki prorodzinnej w zakresie infrastruktury budowniczej- jako duża gmina, nie buduje ŻADNYCH MIESZKAŃ dla rodzin, pozwalając jednocześnie deweloperom na zakup działek i budowę bardzo drogich mieszkań- ul.Panienki i Tęczowa. Poza domem nauczyciela- notabene wyprzedanym za bezcen, nie ma w Kozach nic! Dlaczego w tej materii jesteśmy aż tak bardzo zacofaną miejscowością???

 

     W najniższej lidze rozgrywkowej, gdzie te czasy jak orzeł występował w V lidze?!

 

    Straszny smog ludzie pala w piecach odpady, w zimie ciężko wyjść z domu. Brak ścieżek rowerowych, coraz gorszy dojazd do Bielska autobusem - coraz rzadziej jeżdżą. Pociągi tez rzadko jeżdżą. Ciężko się dostać z jednej strony Kóz na drugą.

 

    Brak półkolonii organizowanych przez Gminę na okres dłuższy niż tydzień czy dwa, w miastach opieka nad dziećmi w wieku szkolnym jest na okres wakacyjny bardziej zorganizowana i przede wszystkim dłuższa, nie wszyscy rodzice mają możliwość zostawienia dziecka z dziadkami, a okres urlopu jest ograniczony. Zajęcia w Domu Kultury czy Bibliotece Gminnej mogły by być przewidziane dla większej ilości dzieci i na dłużej niż kilka dni, przewidziane zarówno dla chłopców jak i dziewczynek (w chwili obecnej były zajęcia związane z kolejką szynową, co nie specjalnie odpowiadało by mojej córce).

 

    infrastruktura sportowa ( brak boiska tartanowego do koszykówki oraz zepsute oświetlenie na betonowym boisku przy krakowskiej)

 

    Jako "komunikacje gminną" rozumiem: brak ścieżek rowerowych, w niektórych miejscach brak chodników przy Krakowskiej/Bielskiej (choć mam świadomość, że to nie do końca wina Gminy, bardziej GDDKiA)

 

    Modernizacja stadionu i budynku przy stadionie.

 

Pozostawiono oryginalną pisownię

 

 

Wnioski i uwagi: wyniki potwierdzają wcześniejsze dane, dotyczy to głównie infrastruktury, załatwiania spraw urzędowych i ekologii. Pojawia się nowy problem w postaci komunikacji publicznej. Dotyczy on głównie Kóz Gaji oraz Górnej Wsi w zakresie dojazdu do szkół i powrotu z nich. Ewidentnie też jest niewykorzystana infrastruktura PKP, co szczególnie widać przy obecnych remontach.

 

Ankieta wskazała jakie obszary są głównymi bolączkami mieszkańców. Powinna stać się również pewnym impulsem dla kolejnych diagnoz. Poznanie oczekiwań i ocen nie jest zagrożeniem dla osób podejmujących decyzje ale ułatwieniem, pozwala też uniknąć chybionych działań, po których usłyszymy, że chcieliśmy dobrze a społeczeństwo nas nie rozumie. Takie badania pozwalają również na wyeliminowanie słabych punktów działania administracji samorządowej. Są także szkołą współodpowiedzialności.

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy poświęcili swój czas i odpowiedzieli na pytania. Może będzie to częstsza forma konsultacji społecznych.

 

 

About The Author